Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • "Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met DrWeB E-commerce een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
  • "Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  • "Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door DrWeB E-commerce gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • "Gebruik": het met de Klant (in de offerte) overeengekomen gebruik van webruimte, e-mailruimte en databaseruimte, uitgedrukt in MB (Megabytes)

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door DrWeB E-commerce.

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De leveringsverbintenis van DrWeB E-commerce van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door DrWeB E-commerce vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien DrWeB E-commerce afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van DrWeB E-commerce tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat DrWeB E-commerce de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door DrWeB E-commerce vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. DrWeB E-commerce verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat DrWeB E-commerce de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal DrWeB E-commerce de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat DrWeB E-commerce de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal DrWeB E-commerce aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen DrWeB E-commerce en de Klant.

Artikel 3: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, elektronisch via email naar hello@drweb.be, van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van DrWeB E-commerce op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door DrWeB E-commerce is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft DrWeB E-commerce recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door DrWeB E-commerce op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door DrWeB E-commerce worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via email naar hello@drweb.be binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt DrWeB E-commerce zich alle rechten voor en kan DrWeB E-commerce bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door DrWeB E-commerce opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan DrWeB E-commerce. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website en email-diensten ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) DrWeB E-commerce heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

Registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant in het registratieproces zich er voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden en de Consument afstand doet van diens recht van herroeping zodra de domeinnaam daadwerkelijk is geregistreerd. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is dan niet van toepassing.

Artikel 6: Gedragsregels en notice/takedown

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met DrWeB E-commerce teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik van DrWeB E-commerce, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie kan u onderaan terugvinden. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door DrWeB E-commerce worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

DrWeB E-commerce kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het DrWeB E-commerce netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van DrWeB E-commerce.

Artikel 7: Registratie van domeinnamen en Microsoft email-diensten

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van DrWeB E-commerce is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie door DrWeB E-commerce. Als zou blijken dat DrWeB E-commerce de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 25 EUR te betalen aan DrWeB E-commerce, onverminderd het recht van DrWeB E-commerce om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (https://www.dns.be), SIDN (https://www.sidn.nl), DNS.LU (https://www.dns.lu), Afnic (https://www.afnic.fr), Nominet (https://www.nominet.uk/go/terms) of ICANN (https://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat DrWeB E-commerce hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst DrWeB E-commerce naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. DrWeB E-commerce draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal DrWeB E-commerce vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

Bij het aanmaken van een Microsoft Office 365-gebruikersaccount moet de gebruiker instemmen met de Microsoft Cloudovereenkomst: https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements. Meer informatie vindt u in het volledige Microsoft Service Agreement: https://technet.microsoft.com/library/jj819284.aspx. DrWeB E-commerce treedt op als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij DrWeB E-commerce hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. DrWeB E-commerce zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

DrWeB E-commerce is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van DrWeB E-commerce voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DrWeB E-commerce van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van DrWeB E-commerce, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).

DrWeB E-commerce is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van DrWeB E-commerce wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant DrWeB E-commerce onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en DrWeB E-commerce ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DrWeB E-commerce in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door DrWeB E-commerce.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DrWeB E-commerce, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van DrWeB E-commerce.

De Klant is jegens DrWeB E-commerce aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart DrWeB E-commerce tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van DrWeB E-commerce, dient de Klant op grond van de AVG een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met DrWeB E-commerce en gebruik te maken van de mogelijkheid die DrWeB E-commerce hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die DrWeB E-commerce biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant DrWeB E-commerce tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van DrWeB E-commerce, zal DrWeB E-commerce voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan DrWeB E-commerce als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het registerbeleid van DrWeB E-commerce (https://drweb.be/nl/wettelijke-bepalingen).

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen DrWeB E-commerce en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij DrWeB E-commerce of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DrWeB E-commerce de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van DrWeB E-commerce of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. DrWeB E-commerce staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door DrWeB E-commerce geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Het is DrWeB E-commerce toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens producten, diensten of goederen. Indien DrWeB E-commerce door middel van technische bescherming deze producten, diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 12: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met DrWeB E-commerce voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van DrWeB E-commerce.

Indien een bepaling van een met DrWeB E-commerce gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan DrWeB E-commerce worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan DrWeB E-commerce de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van DrWeB E-commerce vormen volledig bewijs van stellingen van DrWeB E-commerce en de door DrWeB E-commerce ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 13: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen DrWeB E-commerce, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat DrWeB E-commerce de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door DrWeB E-commerce van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met DrWeB E-commerce is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin DrWeB E-commerce gevestigd is.

Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik

1. Algemene Overweging

De volgende bepalingen, ook "de Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik" genoemd, hebben tot doel om te zorgen voor een verantwoord gebruik van het internet, de infrastructuur en de Diensten, en om praktijken te vermijden die de bruikbaarheid en de prestaties van de infrastructuur en/of het datacommunicatienetwerk dat door DrWeB E-commerce wordt voorzien (hierna het "Netwerk" genoemd), verminderen.

Deze bepalingen vormen beleidslijnen voor een gebruik van de infrastructuur en het Netwerk dat als aanvaardbaar wordt beschouwd.

De Klant verbindt er zich toe om te allen tijde te voldoen aan deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, en op verzoek van DrWeB E-commerce zal de Klant bevestigen dat hij daaraan voldoet.

2. Algemeen principe

2.1 De Klant mag het Netwerk en de infrastructuur enkel gebruiken voor wettige doeleinden. Gebruik van het Netwerk of de infrastructuur dat in strijd is met eender welke van toepassing zijnde wetgeving of reglementering, is strikt verboden. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend, obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen, ongeacht of de Klant zich bewust was van de inhoud van het doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet.

De Klant verbindt zich geen racistische of illegale sites te hosten. Sites die hypertext-links hebben naar dergelijke sites zijn verboden op het Netwerk van DrWeB E-commerce.

De Klant zet zich in geen pornografische websites te hosten.

Ook is het gehoste websites verboden om pagina's te hebben met betrekking tot proselitisme voor sektarische bewegingen of die door overheidsdiensten als sektarisch risico worden beschouwd of als zodanig worden erkend door een in zake bevoegde rechterlijke beslissing. Hij verbindt zich er ook toe geen omleiding te maken naar dergelijke sites.

De Klant verklaart derhalve volledig akkoord te gaan met alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigendom van zijn services, waarbij DrWeB E-commerce in dit verband om geen enkele reden kan worden belast of anderszins kan worden aangesproken, met name in het geval van een schending van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de services van de Klant. De Klant verklaart over alle vereiste licenties en copyright-rechten te beschikken, met name van de benodigde auteursrechtenorganisaties. De Klant verbindt zich ertoe op de pagina's van zijn Website de identiteit en het adres van de eigenaar of auteur van de webpagina's te vermelden en alle verzoeken in te dienen die nodig zijn om zijn website te maken, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

2.2 DrWeB E-commerce behoudt zich het recht voor om onmiddellijk enig ongepast materiaal of data te verwijderen en het gebruik van het betreffende gedeelte/de betreffende gedeeltes van het Netwerk door de Klant te blokkeren, wanneer het gebruik of doeleinde daarvan niet overeenstemt met deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik.

2.3 DrWeB E-commerce zal geen e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van Klanten meedelen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uitzonderingen worden gemaakt in het kader van gerechtelijke onderzoeken waaraan DrWeB E-commerce ten volle zal meewerken.

3. Het Netwerk

3.1 Het Netwerk mag door de Klant gebruikt worden om verbinding te maken met andere netwerken over de hele wereld en de Klant gaat ermee akkoord om de beleidslijnen voor een aanvaardbaar gebruik van deze netwerken na te leven. Klanten die een inbreuk plegen tegen de beveiliging van een systeem of netwerk, kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. DrWeB E-commerce zal ten volle haar medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties wanneer deze onderzoek verrichten naar vermoedelijke strafrechtelijke inbreuken of een schending van de beveiliging van systemen of netwerken.

3.2 De Klant zal niet: - afwijken van de internetprotocols en -normen; - de gebruikersauthentificatie of –beveiliging van een host, netwerk, of account omzeilen ("hacking" genoemd), met inbegrip van elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of account uit te proberen, te scannen of te testen, noch zich bemoeien met de dienstverlening aan een gebruiker, host, of netwerk ("DoS-aanvallen"); - data of verkeer op een netwerk of systeem controleren zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het systeem of netwerk; - gebruik maken van IP multicasting op een manier die niet voorzien en gecoördineerd wordt door DrWeB E-commerce.

4. Gedeelde infrastructuur

4.1 Onze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik houdt in dat wij geen limiet hanteren voor de gebruiksintensiteit van onze gedeelde infrastructuur. Wij rekenen op een gemiddeld gebruik door onze klanten dat redelijk is en proportioneel met de hoeveelheid aangekocht product. Zolang er door uw gebruik geen overlast ontstaat voor andere klanten, wordt de limiet van uw gebruik niet overschreden.

4.2 De Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zijn opgesteld om te verzekeren dat het gebruik van onze producten in overeenstemming blijft met de ontwerpregels en uitgangsveronderstellingen. Ons aanbod is zo ontworpen dat bij aanvaardbaar gebruik er geen overlast merkbaar zal zijn.

4.3 In praktijk houdt de uitvoering van onze beleidslijnen voor gebruik van onze gedeelde infrastructuur in dat: - Het in eerste instantie belangrijk is om DrWeB E-commerce zo goed en volledig mogelijk te informeren over uw wensen en verwachtingen zodat DrWeB E-commerce u de meest geschikte oplossing kan voorstellen; - Zodra uw gebruik door DrWeB E-commerce als overmatig is beoordeeld, u hiervan op de hoogte wordt gesteld; - Bij overmatig gebruik zal DrWeB E-commerce in overleg treden om een meer geschikte oplossing voor te stellen; - Uw gebruik kan beperkt worden om overlast bij andere klanten te beperken; - De beslissing of uw gebruik in overeenstemming is met een redelijk en proportioneel gebruik volledig bij DrWeB E-commerce ligt.

5. Elektronische Communicatie

5.1 De Klant zal geen e-mail of andere elektronische mededeling versturen naar een persoon die zich niet akkoord heeft verklaard om dergelijke communicatie te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om ongevraagd massaal mailboodschappen ("junk mail" of "spam") van allerlei aard (handelsreclame, politieke traktaten, aankondigingen …) te verzenden of om dezelfde of gelijkaardige boodschappen te posten naar grote aantallen nieuwsgroepen (overmatig cross-posting of multi-posting, ook gekend als "Usenet spam").

5.2 De Klant zal geen kettingbrieven noch kwaadwillige mails versturen of verspreiden.

5.3 De Klant zal geen hoofdinginformatie die het netwerk identificeert, toevoegen, verwijderen of wijzigen, in een poging om bedrog te plegen of te misleiden. De Klant zal niet proberen om zich uit te geven voor iemand anders door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie.

6. Verhaalmiddelen

6.1 Onverminderd artikel 2.2 van deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, behoudt DrWeB E-commerce zich het recht voor om de Diensten die verband houden met de betreffende Dienstaanvraag, op te schorten. - indien DrWeB E-commerce een inbreuk tegen deze Beleidslijnen vaststelt die door de Klant niet wordt verholpen, onmiddellijk nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door DrWeB E-commerce; - indien DrWeB E-commerce verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie.

6.2 Een inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zal, voor alle duidelijkheid, gekwalificeerd worden als een wezenlijke inbreuk volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.

7. Schadevergoeding

De Klant zal DrWeB E-commerce vrijwaren en schadeloosstellen voor (i) vorderingen van derden met betrekking tot eender welke inhoud of materiaal die/dat zich op het netwerk of de infrastructuur van DrWeB E-commerce bevindt; (ii) inbreuken tegen van toepassing zijnde wetten of reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, voorschriften inzake witwaspraktijken en vergelijkbare reglementering; en (iii) inbreuken tegen regels die het gebruik van het internet regelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot elke inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik) door de Klant.

We use cookies
Door verder te surfen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en het verbeteren van uw gebruikerservaring. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functies van de site kunt gebruiken.